.
.
متن کامل قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ که به قانون فرزندخواندگی نیز شناخته می شود.
در این مقاله متن صریح قانون ذکر شده است و توضیح و بست خاصی روی آن صورت نگرفته است.