سازمان بهزیستی

سازمان بهزیستی – تاریخچه سازمان از زمان تاسیس تاکنون

.
.
سازمان بهزیستی از جمله مهمترین نهادهای اجتماعی انقلاب اسلامی است.
.
رئیس سازمان بهزیستی یکی از معاونین وزیر تعاون است و اهداف و وضایف سازمان بهزیستی خود به تنهایی در حد یک وزارتخانه است.
.
در حقیقت سازمان بهزیستی مسئول بهبود شرایط زندگی برای تمامی اقشار جامعه است.
.
مسئولیتی خطیر که نیاز به همکاری دیگر سازمانها و ارگانها نیز دارد.
.
در این مقاله تاریخچه ای کوتاه از تشکیل سازمان بهزیستی را بیان میکنیم.

خیریه

خیریه – تاریخچه کامل امور خیریه از ایران باستان تا کنون !

.
.

سازمان بهزیستی کی تشکیل شده؟
قبل از انقلاب کدوم نهاد ها وضایف این سازمان رو انجام میدادند؟
ناصرالدین شاه چه ربطی به بهزیستی داره؟
اولین بار چه کسی در ایران فعالیت های خیریه رو راه اندازی کرد؟