.
توضیح کلیه مراحل اقدام برای فرندخواندگی
از پر کردن برگه درخواست فرزندخواندگی تا تحویل گرفتن کودک