.
نوع مرکز : شبانه روزی کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست

رده بندی سنی : ۰ تا ۶ سال و

جنسیت : دختر و پسر

تعداد : در حدود ۱٧۰ نفر

آدرس : مشهد بلوار نمایشگاه بین المللی بلوار میثاق، میثاق ۲، شيرخوارگاه حضرت علی اصغر